SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - pełnienie dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie

materiały informacyjne

klauzula informacyjna

formularz ofertowy

wzór umowy