SP ZOZ MSWiA w Opolu uprzejmie informuje, że jako szpital „węzłowy” realizuje szczepienia przeciw COVID-19.

 

Termin rejestracji szczepień dla osób 80+ od 15.01.2021

Termin rejestracji szczepień dla osób 70+ od 22.01.2021

Termin rejestracji szczepień dla osób 60+ będzie podany zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia

 

Osoby zainteresowane szczepieniem mogą dokonać zgłoszenia w drodze:

1. Kontaktu telefonicznego pod numerem infolinii: 989

2. Kontaktu telefonicznego z rejestracją do szczepień SP ZOZ MSWiA w Opolu pod numerem: 77 401 11 44

3. Drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Osobiście w budynku Przychodni przy ul. Krakowskiej 44 ( wejście od ulicy Korfantego), parter pok.44 w godzinach od 7.00 do 14.00

Punkt szczepień - gabinet POZ nr 122. I piętro budynku Przychodni

Kwalifikacje do szczepień - gabinety lekarskie POZ nr 118,119 i 129. I piętro budynku Przychodni

Zlokalizowany w przedsionku Przychodni Punkt informacyjny w godzinach od 7.00 do 17.00,
pomoże Państwu uzyskać niezbędne informacje w zakresie szczepień, oraz udostępni niezbędne druki do kwalifikacji do szczepienia.

Linki do aktów prawnych i materiałów informacyjnych:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dluzsza-lista-medykow-ktorzy-beda-mogli-podac-szczepionke,7875.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001845/O/D20201845.pdf

UE EFRR rgb 1Barwy RP 1FE POPC

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu jako partner projektu wdraża projekt nowoczesnych e-usług dla pacjentów. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Grono Partnerów Projektu stanowi 16 podmiotów leczniczych, dla których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem tworzącym.

Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez SP ZOZ MSWiA oraz Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.
Dzięki realizacji projektu wszyscy pacjenci SP ZOZ MSWiA w Opolu a także pozostałych partnerów projektu będą mogli skorzystać z rejestracji on-line, możliwości wymiany dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pomiędzy wszystkimi Partnerami projektu, co niewątpliwie będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU:
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd w zakresie celu szczegółowego 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (84,63% środków).
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (15,27% środków).

DATA PODPISANIA UMOWY:
2019-10-25


OKRES REALIZACJI UMOWY:
od 2019-11-04 do 2022-10-31


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
84 870 988,12 zł


CEL:
Założeniem strategicznym Projektu jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez 16 Partnerów projektu poprzez udostępnienie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługi procesu rejestracji on-line pacjentów.
1. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów poprzez zwiększenie dostępności elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) dla pacjenta, jego opiekuna prawnego i upoważnionego lekarza poprzez:
• dostosowanie systemów dziedzinowych podmiotów leczniczych objętych Projektem do przetwarzania EDM
• wdrożenie e-usługi publicznej e-EDM
2. Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oferowanych przez szpitale i przychodnie poprzez wdrożenie e-usługi publicznej e-Rejestracja,
3. Dopasowanie świadczeń zdrowotnych do potrzeb pacjentów poprzez udostępnienie informacji pozwalających na ocenę ilościową i jakościową świadczeń przez obywatela/pacjenta oraz osoby nadzorujące realizację świadczeń w podmiotach leczniczych biorących udział w Projekcie poprzez wdrożenie e-usługi e-Analizy, która umożliwi pacjentowi wybór podmiotu leczniczego, który oferuje usługi najpełniej zaspokajające jego potrzeby zdrowotne.

USŁUGI:
• e-EDM - usługa pozwoli pacjentowi, opiekunowi prawnemu oraz upoważnionemu personelowi medycznemu, na dostęp do historii choroby poprzez sieć Internet. Pacjent będzie mógł zażądać przekazania dokumentacji a system w trybie on-line udostępni mu dokumentację. Nie będzie konieczne żadne dodatkowe wnioskowanie i stawiennictwo w podmiocie. Całość sprawy zostanie obsłużona z pomocą e-usługi. Pacjent będzie mógł również nadać uprawnienia do EDM usługodawcom.

• e-Rejestracja - pacjent za pomocą usługi będzie mógł w pełni zrealizować proces rejestracji na poradę/pobyt w podmiocie leczniczym. Usługa pozwoli wyszukać podmiot leczniczy wśród partnerów projektu, który realizuje wybrane świadczenie zdrowotne oraz najbliższe możliwe terminy wizyty, a następnie zapisać się na wizytę poprzez Internet. Usługa pozwoli również na dołączenie skierowania z systemu P1, co pozwoli na pełne obsłużenie procesu rejestracji za jej pomocą. Za pomocą usługi pacjenta będzie miał również możliwość anulowania rezerwacji oraz zmiany terminu wizyty. Zostanie również powiadomiony o zmianach, które wprowadził podmiot oraz o zbliżającym się terminie wizyty. Usługa udostępni również pacjentowi formularz wywiadu podmiotowego, którego wypełnienie przed wizytą pozwoli na przekazanie kompletnych informacji lekarzowi co przyczyni się do zwiększenia czasu, który lekarz może poświęcić na badanie pacjenta.

• e-Analizy - usługa będzie zasilana bezpośrednio danymi z systemów dziedzinowych za pomocą otwartych formatów wymiany danych. Dane będą przekazywane w sposób wystandaryzowany, bez interpretacji poszczególnych osób, następnie będą integrowane na poziomie centralnym projektu i przetwarzane zgodnie ze zdefiniowanymi w systemie algorytmami. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodności oraz porównywalności danych. Automatyzacja tego procesu pozwoli na przeniesienie ciężaru pracy na czynności związane z analizą danych a nie z ich przygotowaniem i integracją. Porównywalności i wysoka dostępność danych pozwoli na efektywniejsze koordynowanie działań prozdrowotnych oraz zwiększenie efektywności procesu kontroli zarządczej.

KORZYŚCI:
• znacząca oszczędność czasu oraz nieograniczony dostęp do informacji medycznej poprzez Internet
• możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez Internetowe Konto Pacjenta, brak konieczności gromadzenia i posiadania ze sobą papierowej historii choroby
• wiarygodna informacja dla personelu medycznego na temat historii choroby pacjenta
• oszczędność czasu na wydruki i podpisywanie ręczne dokumentów
• oszczędność czasu pracy personelu medycznego związana z brakiem czynności przygotowania dokumentów do archiwizacji oraz obsługi w archiwum
• brak kosztów wynajmu lub organizacji powierzchni magazynowej, która dla dokumentacji medycznej podlega szczególnym regulacjom.

GRUPY DOCELOWE:
• obywatele - pacjenci zarówno szpitali jak i przychodni, jak i ich prawni opiekunowie
• lekarzem którym pacjenci przekazali prawo dostępu do swojej EDM, w tym lekarze przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą np. w zakresie POZ lub AOS
• lekarze, którzy nie mają statusu przedsiębiorców, którym pacjenci nadali odpowiednie uprawnienia dostępu do swojej EDM
• personel medyczny i pomocniczy szpitali/przychodni
• osoby zarządzające szpitalami/przychodniami
• osoby nadzorujące podmioty lecznicze z ramienia MSWiA.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

CSK MSWiA w Warszawie

SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
SP ZOZ MSWiA w Lublinie
SP ZOZ MSWiA w Olsztynie
SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
SP ZOZ MSWiA w Katowicach
SP ZOZ MSWiA w Opolu
SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach
SP ZOZ MSWiA w Górznie
SP ZOZ MSWiA w Złocieńcu

Deklaracja dostępności serwisu

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spzozmswia.opole.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: rok 2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.07.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.
  1. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich zawartość.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Wieczorek.
kontakt tel.: 77 401 14 44
mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Opolu mieści się w dwu połączonych ze sobą budynkach  - Przychodni oraz Szpitala. Wejścia do budynków znajdują się od strony ul. Wojciecha Korfantego.

Wejście do budynku Przychodni ( tam mieści się również administracja jednostki) jest wyposażone w zewnętrzną platformę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym. Poruszanie się między piętrami gdzie znajdują się poszczególne gabinety umożliwia winda wewnętrzna. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Do budynku Szpitala można dostać się wejściem głównym lub wejściem przez Izbę Przyjęć. Przy wejściu głównym zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Jednostka nie posiada własnych miejsc parkingowych. Wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego znajdują się miejsca parkingowe obszaru płatnego parkowania miasta Opole.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W jednostce jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu :
Aleksandra Gawor
Koordynator ds. Dostępności SP ZOZ MSWiA w Opolu
tel: 77 401 11 11
e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LEKARZ SPECJALISTA

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni Lekarza Specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie aplikacji w Kancelarii znajdującej się w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44 na 3 piętrze (pok. 317) lub przesyłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy,                        że dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych