Drukuj
Odsłony: 16023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu informuje o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej dla weteranów.
Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Weteranów jest Naczelna Pielęgniarka – mgr Elżbieta MIESZKOWSKA, numer telefonu: 77 401 11 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:35

Akty prawne
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o weteranach działań poza granicami państwa - Dz.U z 2011, nr. 205, poz. 1203
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom - Dz. U z 2012, poz. 373
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - funcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu - funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny - Dz. U. z 2012, poz. 375
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom - Dz. U. z dnia 2012, poz. 376
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, legitymacji weterana - funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego - funkcjonariusza - Dz. U. z 2012, poz. 378


Kto może ubiegać się o status weterana i weterana poszkodowanego?

Ustawa obejmuje m.in. osoby pełniące służbę lub pracujące w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, które brały udział w działaniach poza granicami państwa przez okres nie krótszy niż 60 dni. W przypadku PSP okres ten dotyczy łącznego pobytu grupy ratowniczej.

Status weterana może być przyznany osobom, które brały udział nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngencie policyjnym, kontyngencie Straży Granicznej, w zadaniach ochronnych BOR lub zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Status weterana może zostać przyznany także osobom, które brały udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni. Status weterana poszkodowanego może zostać przyznany osobie, która w czasie działań poza granicami państwa wskutek wypadku lub choroby doznała uszczerbku na zdrowiu.

Uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych

Ustawa przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

Wspomniany akt prawny daje szereg uprawnień obu grupom weteranów. Uprawnienia te obejmują m.in. udzielanie świadczeń zdrowotnych i realizowanie różnych form pomocy psychologicznej (rozdział 3 ustawy - Świadczenia opieki zdrowotnej i pomoc psychologiczna, art. 22-25). Uprawnienia weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy w zakresie świadczeń zdrowotnych otrzymywanie świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa - na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSW, dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa - na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSW, pomoc psychologiczna udzielana bezpłatnie i poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu, jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa - pomoc tę realizują psychologowie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW, umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana, Dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww. uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza. Dokument nosi nazwę "Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej". W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych.