Przy wsparciu Funduszy Europejskich Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu realizuje projekt:

"Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu do potrzeb diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz ginekologii"

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości opieki nad pacjentami oddziałów zabiegowych szpitala poprzez dostosowania pomieszczeń oraz wyposażenia do potrzeb procesu hospitalizacji.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów szczegółowych tj.:

 • dostosowanie bloku operacyjnego oraz oddziałów chirurgicznego ogólnego, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz ginekologicznego do przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • poprawa bezpieczenstwa, organizacji i efektywności udzielanych specjalistycznych usług medycznych z zakresu chorób układu kostro-stawowo-mięśniowego oraz chorób ginekologicznych ze względu na trendy epidemiologiczne i demograficzne,
 • zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych,
 • unowocześnienie bazy sprzętowej placówki,
 • podniesienie standardu i jakości świadczonych usług medycznych.

Planowane efekty:

 • dostosowanie bloku operacyjnego oraz oddziałów chirurgicznego ogólnego, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz ginekologicznego do przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • poprawa bezpieczenstwa, organizacji i efektywności udzielanych specjalistycznych usług medycznych ze względu na trendy epidemiologiczne i demograficzne,
 • zmniejszenie ryzyka zakażeń szpitalnych poprzez poprawę warunków sanitarnych i technologicznych wykonywania zabiegów operacyjnych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i zapewnienie ciągłości i niezawodności usług medycznych bazujących na zasobach infrastrukturalnych,
 • dostosowanie pomieszczeń oddziałów do potrzb osób starszych i niepełnosprawnych w tym poprzez likwidację barier architektonicznych,
 • potencjalne zwiększenie dostępności każdej z sal operacyjnych z 4 do 5 dni - zaleznie od wysokości umowy kontraktowej z NFZ,
 • poprawa warunków sanitarnych i technologicznych wykonywania zabiegów operacyjnych,
 • zwiększenie poziomu dostępności pacjentów do rozwiązań ergonomicznych bezpośrednio przy łóżkach apcjentów,
 • zmniejszenie ryzyka urazów pacjentów i personelu w zakresie podstawowych czynności ruchowych,
 • poprawa komfortu pacjentów i ich rodzin,
 • poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy pracowników,
 • poprawa ergonomii pracy personelu
 • podniesienie poziomu jakości oświetlenia porprzez zastosowanie światła typu LED,
 • zapewnienie aseptyki pomieszczeń poprzez zastosowanie sufitów podwieszanych,
 • poprawa warunków cieplno-wilgotnościowych, a przez to warunków sanitarnych w gabinetach zabiegfowych i pokojach chorych,
 • poprawa wykorzystania obecnej infrastruktury,
 • wymiana zużytych wyrobów medycznych,
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej.

Wartość projektu: 38 222 381,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 18 350 350,98 zł

 

Artykuły:

Podpisanie umowy dotacji