Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji w Opolu jest Partnerem
projektu nr RPOP.08.01.00-160028/20 pn. „Opolskie przeciw COVID – 19” w ramach poddziałania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020